سازه بتنی جدید با سیستم دال ضخیم از نوع دوطرفه مشبک میباشد که قادر یه باربری در دهانه ای بلند  و کنترل مناسب خیز و ارتعاش هستند.

سازه جدید فوق سبک آماج دک

سازه بتنی جدید با سیستم دال ضخیم از نوع دوطرفه مشبک میباشد که قادر یه باربری در دهانه ای بلند  و کنترل مناسب خیز و ارتعاش هستند.

سازه جدید فوق سبک آماج دک

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت دو سیستم اسکلت فلزی و اسکلت بتنی را به طور مختصر در چند حوضه بررسی و به صورت ساده بیان کنیم.

مقاومت