مزایای سیستم آماج دک

1 مزایای سازه ای

 • دال I شکل با انتقال بار 2طرفه
 • فوق سبک بودن سیستم سازه ای
 • استحکام و صلبیت بسیار بالا
 • قابلیت باربری و اجرای دهانه های بلند تا 14متر و بیشتر
 • حذف آویز تیر و سرستون
 • عدم ارتعاش و لرزش و افزایش مقاومت کوبه ای در برابر تحرک بار زنده
 • اجرای بالکن تا 2.5 متر
 • افزایش سختی دیافراگم و عملکرد لرزه ای مناسب

 

2 مزایای معماری

 • کاهش تعداد ستون ها و افزایش فاصله آنها تا 14متر و بیشتر
 • قابلیت ایجاد کنسول های بلند
 • ایجاد بازشوهای بزرگ و نامنظم با هندسه های مختلف
 • امکان تأمین پارکینگ بیشتر
 • تأمین فضای داخلی مفید بزرگتر
 • امکان ستون گذاری نامنظم
 • آزادی عمل در طراحی معماری
 • امکان تغییر فضای کاربری پس از طراحی و ساخت

 

3 مزایای اقتصادی

 • کاهش مصرف بتن و میلگرد
 • کاهش هزینه نازک کاری زیر سقف به دلیل مسطح بودن زیر سقف
 • کاهش هزینه های تمام شده
 • کاهش هزینه نیرو جهت تخلیه و تقسیم بلوک نسبت به سازه هایی مثل تیرچه بلوک
 • عدم نیاز به س