کارشناس ارشد عمران

۸سال سابقه اجرایی در پروژهای ساختمانی

8سال سابقه اجرایی در پروژهای ساختمانی