سقف وافل

سقف وافل به نام های مشبک نیز شناخته می شود. این سقف که به عنوان دال دو طرفه عمل می کند نسبت به سقف هایی مثل یوبوت و کوبیاکس هزینه اجرای نسبتا پایین تری دارد. در این سقف نیازی به میلگرد های تقویتی و اتصال آنها به تیر نمی باشد. این سقف دارای وزن کمی می باشد. این نوع دال برای پوشاندن دهانه های وسیع مناسب است چرا که به علت دو طرفه بودن در چهار طرف دارای تکیه گاه است.