مطالعات مهندسی پایه

شناسایی و بررسی اولیه

  • مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه

  • بازدید محلی و شناسایی امکانات مورد نیاز با توجه به نوع پروژه

  • بررسی روابط ومقررات، مشخص کردن آیین نامه ها  و استانداردها، بررسی سیستم تاسیساتی یا سیستم سازه ای مناسب پروژه

  • مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه برتر با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه های معماری، سازه و تاسیسات

  • طراحی سیمای کلی پروژه و تهیه نقشه های شماتیک

  • تدوین گزارش نتایج مطالعات و برنامه ریزی زمان بندی