مطالعات مهندسی تکمیلی

  • انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی معماری، سازه تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و محوطه سازی

  • تهیه برآورد هزینه اجرای عملیات براساس آخرین ….. بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با رعایت دستورالعمل های مربوطه

  • تهیه برنامه زمان بندی اجرای کار