آهداف و منشور شرکت

اهداف:

 • بهبود و توسعه فضای کار پیمانکاری
 • گسترش و اجرای پروژه های نوین، بروز، مدرن
 • جلب و افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان
 • افزایش و بهبود بهره وری و کارایی

 

منشور:

 1. اعتماد و اعتقاد

 2. تعهد و مسئولیت پذیری
 3. صداقت و درستی
 4. نظم و آداب
 5. جدیت و پشتکار
 6. مشتری مدار و کیفیت جو
 7. دانایی و آگاهی محوری
 8. سیستم گرا و برنامه ریز
 9. راندمان خواه و شایسته سالار
 10. مشارکت جو و تیم گرا