پروژه های در دست انجام

پروژه جاده سازی

زیر سازی 90%
شن ریزی 80%
خاک برداری 40%