خدمات مهندسی در مرحله اجرای کار

  • همکاری با کارفرما در برگذاری مناقصه شامل آماده کردن اسناد و دعوت نامه ها، تهیه فهرست پیمانکارهای داوطلب، شرکت در کمیسیون های مناقصه، ارزیابی فنی و اقتصادی و تهیه گزارشات مورد نیاز کارفرما و انجام اقدامات لازم برای ابلاغ قرارداد به پیمانکار توسط کارفرما

  • نظارت کارگاهی شامل بررسی برنامه های زمانی تفضیلی پیشنهادی پیمانکار، تحویل زمین به پیمانکار، بررسی و تصویب مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار تدارک می کند. نظارت مستمر بر نحوه اجرای کار با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی. تهیه گزارشات ماهیانه پیشرفت کار، اظهارنظر در مورد قسمت های جدید، رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکار، تایید نقشه ها و تکمیل کارها