امکان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی

تحلیل ها و بررسی ها با آگاهی از نظارات اولیه کارفرما پیرامون پروژه شروع می شود و با مطالعات تخصصی، بررسی فرآیندهای اجرایی، تعیین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز ادامه می یابد.

سپس هزینه های اولیه و پارامترهای اقتصادی اندازه گیری شده و نتیجه بررسی های فنی و اقتصادی و توصیه های مشاور به کارفرما اعلام می شود.