برنامه ریزی اجرایی پروژه

با در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی، اهداف و نظارت کارفرما روش مناسب اجرای پروژه بررسی شده و مناسب ترین راه پیشنهاد می گردد.